ములక్కాడ టమాట కర్రీ ని టేస్టీగా ఇలా ఒకసారి చేయండి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది || Drumstick tomato curry

Veg