టమాటో కుర్మాని ఇలా ఎంతో రుచిగా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోండి రోటి చపాతీ రైస్ లోకి చాలా రుచిగా ఉంటుంది.

Veg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *