క్యాప్సికమ్ మసాల కర్రీ ని టేస్టీగా ఇలా చేస్తే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది అన్నం,చపాతి లోకి చాల బాగుంటుంది

Veg